Mateřská škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722

 

 Pravidla pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Ostrožská Nová Ves pro školní rok 2019 -2020:

O přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání mohou žádat zákonní zástupci, jejichž děti se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad o tom, že jejich děti jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

 

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:

 

      KRITÉRIUM POČET BODŮ
1.     Věk dítěte          5 let dosažených k 31. 8. 2019    100
                                      4 roky dosažené k 31. 8. 2019     80
                                      3 roky dosažené k 31. 8. 2019     50
                                      3 roky dosažené k 31.12. 2019     20
                                      2 roky dosažené k 31. 8. 2019     10
2.     Trvalý pobyt v Ostrožské Nové Vsi u dítěte, které dosáhlo věku minimálně 3 let k 31. 8. 2019     30
3.     Bydliště dítěte v Ostrožské Nové Vsi     20
4.     Sourozenec, který je již v mateřské škole přijatý a bude se v dané mateřské škole vzdělávat i ve školním roce 2019/2020     10

 

 

  • Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria.
  • Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů.
  • Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladší).
  • Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let, nejdříve  však děti od 2 let, pokud to kapacita MŠ umožňuje.    
  • Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.
  • Pro přijetí dětí mladších 3 let je směrodatná fyzická a psychická vyspělost dítěte.
  • Ředitelka rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popř. stanoví zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
  • Děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou přijímány do MŠ za podmínek stanovených vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
  • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud bude volná kapacita v MŠ.

 

 

V Ostrožské Nové Vsi  11. 4. 2019                                       Hana Kocábová, ředitelka mateřské školy