Mateřská škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722

 

Pravidla pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Ostrožská Nová Ves, příspěvková organizace, pro školní rok 2017-2018:

 

O přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání mohou žádat zákonní zástupci, jejichž děti se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad o tom, že jejich děti jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:

Poslední rok před zahájením povinné docházky do základní školy – tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8. 2017

Trvalý pobyt v Ostrožské Nové Vsi

4 roky dosažené k 31.8. 2017

3 roky dosažené k 31.8. 2017

Pokud nebude kapacita MŠ naplněna i děti mladší, ne však 2 let

V případě rozhodování o přijetí dítěte mladšího 3 let přihlédne ředitelka k pomocnému kritériu – zaměstnání matky v době docházky dítěte do MŠ

 

  • Při shodném splnění kritérií má přednost starší dítě před mladším.
  • Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let, pokud to kapacita MŠ umožňuje.
  • Ředitelka rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popř. stanoví zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
  • Děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou přijímány do MŠ za podmínek stanovených vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
  • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud bude volná kapacita v MŠ.

 

V Ostrožské Nové Vsi 27.3. 2017                                                       Hana Kocábová, ředitelka mateřské školy