MĚSÍČNÍ PLATBA ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO 

 

ŠKOLNÉ

CELODENNÍ DOCHÁZKA :     500 Kč

POLODENNÍ DOCHÁZKA :    500 Kč

STRAVNÉ ZA 1 DEN V MŠ:

SVAČINKA DOPOLEDNÍ 11 Kč

OBĚD:  26 Kč (děti nad 6 let 31 Kč)

SVAČINA: 8

Vyhláška o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy v Ostrožské Nové Vsi pro školní rok 2021/2022


V souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ze dne 1. ledna 2013
stanovuje ředitelka MŠ výši příspěvku – školného:


Výše příspěvku
Základní částka příspěvku pro děti docházející do MŠ celodenně i polodenně činí 500,- Kč za měsíc

Placení příspěvku
Příspěvek je splatný v měsíčních splátkách, nejpozději do 15. dne stávajícího měsíce.


Osvobození od poplatku
Osvobozeny od úplaty školného jsou děti v posledním ročníku MŠ, které půjdou v daném školním roce k zápisu do ZŠ ( narozeny do 31.8. určujícího roku ) a děti s odkladem školní docházky. Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, a tyto
skutečnosti prokáží ředitelce školy.


Snížení poplatku
1.) Pokud dítě nenavštíví MŠ ani jeden den v měsíci ze závažných důvodů, může ředitelka vyhovět a snížit poplatek o polovinu, podá-li si rodič písemnou žádost v daném měsíci.


2.) V prázdniny platí děti navštěvující mateřskou školu poměrnou část školného odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Děti, které v době letních prázdnin mateřskou školu nenavštěvují, zaplatí polovinu této poměrné částky.


3.)Děti, které jsou přijaty do MŠ, ale po dohodě s ředitelkou MŠ nastoupí v průběhu školního roku, platí udržovací poplatek 250,-Kč/měsíc (polovinu běžné úplaty) až do doby nástupu do mateřské školy.

Vyhláška platí do 31. 8. 2023  Vyvěšeno: 29. 6. 2022