ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Cíle školní vzdělávací činnosti:

 • Šťastné a spokojené dítě, které je schopno dosáhnout v životě úspěchu.

 • Spokojená učitelka v prostředí pohody.

 • Vytvořit u rodičů pocit jistoty, že je o jejich dítě dobře postaráno.

Základním cílem je poskytnout dítěti všestranný rozvoj tak, aby bylo schopno cítit se šťastně, spokojeně a dosáhlo v životě úspěchu. Rozvíjet jeho osobnost, aby mohlo samostatně myslet a svobodně se rozhodovat v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Chránit jeho práva působením na rodičovskou veřejnost a na veřejné mínění. Týmovou spoluprací a komunikací vytvářet pohodové prostředí jak pro děti, tak pro pedagogy a ostatní zaměstnance školy. Vytvářet u rodičů pocit jistoty a klidu s vědomím, že mateřská škola doplňuje výchovu, a že je o jejich děti dobře postaráno.

V naší MŠ jsou tři třídy s věkově smíšenými skupinami dětí a jedna třída s nejmladšími dětmi. Po mnohaleté zkušenosti s heterogenními (věkově smíšenými) třídami sledujeme, že mezi dětmi jsou bohatší a pestřejší kontakty, děti si mohou osvojit více sociálních rolí a strategií, mají více příležitostí k přirozené nápodobě, k rozvoji jazyka a komunikace.

Projekt školní vzdělávací činnosti.

Téma školního vzdělávacího projektu:

S písničkou poznáváme svět“.

Osobnostně orientovaný program přístupu k dítěti a jeho vzdělávání, založený na integrovaném vzdělávání hrou, činnostmi a prožitky dětí, umožňuje pracovat s tématickými celky srozumitelnými dětem, jejichž realizace spočívá nejen v řízených činnostech dětí. Využíváme běžné životní situace i nahodile vzniklé okolnosti a příležitosti.

Integrované tématické bloky, z nichž každý obsahuje několik podtémat , které jsou obsaženy v třídních vzdělávacích plánech (podtémata vždy nesou název písně, která danému tématu odpovídá, a s níž děti seznamujeme):

ZÁŘÍ: „Budů hody, budů na dědině“

Tento blok je zaměřen na vytváření pravidel vzájemného soužití dětí ve třídě, na posilování kamarádských vztahů a psychické zdatnosti a odolnosti dítěte.

Prostřednictvím tématu se děti seznámí s tradicemi naší obce – slovácké hody s právem – jejichž podstatou je oslava svátku sv. Václava (patron místního kostela) a poděkování za dobrou úrodu. Děti se naučí tanečky a lidové písně zpívané v novoveském nářečí, srovnávají se spisovnou řečí. V neposlední řadě téma posiluje hrdost na krásný kroj, v němž děti vystupují.

Děti směřují k získání těchto kompetencí : (očekávané výstupy):

 • sladit pohyb s rytmem a hudbou (nácvik hodového pásma)

 • zvládnout sebeobsluhu, základní hygienické návyky

 • naučit se zpaměti krátké texty – reprodukce říkanek, písniček

 • postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

 • odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých

 • navazovat kontakty s dospělými i s druhým dítětem, překonat stud

 • adaptovat se na život ve škole – přijímání pravidel, spolupráce, autorita

 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebně-pohybových činností

 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí

Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje) – dle jednotlivých oblastí:

Dítě a jeho tělo:

rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky

– rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

vytváření zdravých životních návyků

Dítě a jeho psychika:

– rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu

– posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

– získání relativní citové samostatnosti

– rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

Dítě a ten druhý:

– seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému

– posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v herní skupině,…)

– vytváření prosociálních postojů(rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti,….)

– rozvoj kooperativních dovedností

Dítě a společnost:

– poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci sociokulturního prostředí

– rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat,..), přináležet k tomuto společenství

– rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte

– seznamování se světem lidí , kultury, umění

Dítě a svět:

– seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu

– vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním a technickém prostředí

– pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

– rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí

Návrhy podtémat:

  • „KUŘÁTKO A KAMARÁDI“ (Popěvek kuřátek)

 

  • POJĎ SI HRÁT“

 

  • ČERVENÝ ŠÁTEČKU KOLEM SE TOČ“

 

 • BUDŮ HODY, BUDŮ NA DĚDINĚ“

Návrhy činností:

Sestavení třídních pravidel a rituálů, tvoření piktogramů.

Uvítací pohádka a písnička pro děti.

Improvizovaný výstup s loutkou, mimické a pohybové vyjádření nálad a pocitů.

– Poučení dětí o bezpečnosti při pobytu v MŠ , na zahradě i mimo MŠ.

Dramatizace pohádky „Budka v poli“dětmi.

Hra „Na zrcadlo“, cvičení nápodobou.

Kreslení prstem na zádech ( důvěra, dotyky).

Grafomotorická cvičení a spontánní pohybové aktivity při hudbě.

Orientační hry ( kuřátka domů) – zvukový signál.

Chůze v rytmu ( en, ten, týny……).

Modelování cukroví z plastelíny.

Nácvik hodového pásma „Budů hody, budů“.

Účast na vystoupení v obci „Hody s právem“.

Tradice, zvyky, naše kroje.

Výroba hodové májky, papírové růžičky.

Preventivní logopedická artikulační cvičení

Aktivity dle nabídky p. učitelek v jednotlivých třídách – viz. TVP.

ŘÍJEN: „Vyletěl si pyšný drak“

Hlavním záměrem tohoto bloku je přímé pozorování změn počasí (využití síly větru při pouštění draků), rozvíjení manipulačních dovedností a utváření elementárního povědomí o vlivu člověka na životní prostředí

Děti směřují k získání těchto kompetencí (očekávané výstupy):

 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

 • zvládat jednoduché pracovní úkony

 • poznat a vymyslet jednoduchá homonyma

 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

 • respektovat vyjasněná a pochopená pravidla

 • respektovat potřeby jiného dítěte – dělit se o hračky

 • uplatňovat základní návyky společenského chování

 • mít povědomí o významu životního prostředí

Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje) – dle jednotlivých oblastí:

Dítě a jeho tělo:

– uvědomění si vlastního těla

– rozvoj a užívání všech smyslů

– osvojení si poznatků o pohybových činnostech

– vytváření postojů jako základů zdravého životního stylu

Dítě a jeho psychika:

– rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

– rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání

– rozvoj schopnosti sebeovládání

– rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání

Dítě a ten druhý:

– osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování vztahů dítěte k druhým lidem

– rozvoj interaktivních dovedností verbálních i neverbálních

– ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztahu s druhými dětmi

– seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

Dítě a společnost:

– vytváření základních aktivních postojů ke světu, k životu

– rozvoj společenského vkusu

– rozvoj schopnosti aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

– porozumět základním projevům neverbální komunikace obvyklým v přirozeném sociokulturním prostředí

Dítě a svět:

– vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou

– rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

– osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí

– seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu

Návrhy podtémat:

  • „ PROPLÉTÁ PAVOUČEK NITKY A OČKA“

 

  • KOULELO SE, KOULELO, ČERVENÉ JABLÍČKO“

 

  • FOUKEJ, FOUKEJ VĚTŘÍČKU“

 

 • VYLETĚL SI PYŠNÝ DRAK“

Návrhy činností:

 • Hry s pravidly (komunikace, respekt, omluva).

 • Cvičení s náčiním a na nářadí.

 • Skok do výšky přes gumu s rozběhem.

 • Účast dětí na vystoupení v obci „Beseda s důchodci“.

  • Tanec listí – uvolnění zápěstí, napodobování padání listí, grafický záznam.

  • Obrázky z listí – lepení, navlékání, frotáž.

  • Písničky s podzimní tématikou- „Koulelo se koulelo, červené jablíčko“,“Foukej, foukej větříčku“, „Vítr fouká“,……….

  • Výroba prstové loutky – hříbek.

  • Hádanky, rytmizace, písně

  • Rozlišování zvuků – sluchové hry.

  • Komunitní kruh „Co se stane, když…“.

  • Výroba „Podzimníčků“ ve spolupráci s rodiči, velká výstava před MŠ.

  • Poslech veršů s podzimní tématikou.

  • Barevné představy – záznam

  • Třídění přírodnin a umělého materiálu.

  • Prohlížení encyklopedií přírody.

  • Četba na pokračování „Příběhy od pavoučího kamene“.

  • Fyzikální pokus s nakloněnou rovinou-(výtvarná hra s barvou a kuličkou).

 

 • DRAKIÁDA – společné pouštění draků s rodiči na poli za MŠ, táborák

LISTOPAD : „ Podzimku, podzimku“

Tento blok je zaměřen na poznávání charakteristických znaků ročního období a jejich odrazu ve výtvarné činnosti dětí. Rovněž se v něm zaměřujeme na prohlubování znalostí o životě v lese, na zlepšování tělesné zdatnosti a pohybové kultury.

Děti směřují k získání těchto kompetencí (očekávané výstupy):

– zvládnout základní pohybové dovednosti

– mít povědomí o významu aktivního pohybu

– projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat

– vyjadřovat svou fantazii v tvořivých činnostech

– prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

– přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou

– zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální

– porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé

Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje) – dle jednotlivých oblastí:

Dítě a jeho tělo:

– ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

– osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví

– osvojení si poznatků o pohybových činnostech a jejich kvalitě

– rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

Dítě a jeho psychika:

– rozvoj řečových schopností a produktivních jazykových dovedností

– vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení

– poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě

– rozvoj dovedností umožňujících pocity a prožitky vyjádřit

Dítě a ten druhý:

– osvojení si elementárních schopností důležitých pro rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

– rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

– ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s dospělými

– posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem

Dítě a společnost:

– rozvoj estetického vkusu

– vytváření pozitivních vztahů ke kultuře a umění

– vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

– vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

Dítě a svět:

– vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti s lidmi, se společností

– osvojení si poznatků a dovedností k ochraně dítěte před nebeupečnými vlivy prostředí

– poznávání jiných kultur

– rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

Návrhy podtémat:

  • „PODZIMKU, PODZIMKU“

 

  • LISTOPAD, LISTOPAD“

 

  • PŘILETĚLA VRÁNA“

 

 • JÁ DO LESA NEPOJEDU“

Návrhy činností:

Námětové hry („Jak spí malá medvíďátka“, „Na domácnost“,“Na lékaře“,“Na divadlo“,….)

Didaktické hry („Ptáčku, jak zpíváš?“(sluch) „Dešťové kapičky“ (artikulace), “Čáp ztratil čepičku“ (barvy) )

Pohybové hry( „Povídala vrána vráně“, „Na dráčka“, „Lety s drakem“,…)

Písničky („Byl jeden mráček“, „Kapy kap“, „Vyletěl si pyšný drak“, „Přiletěla vrána,

Lístečku z javora“,…)

Básně ( „Ptáček volá, Vítku, Lidko“, „Čtenář“,…)

Výtvarné činnosti ( „Ptáčci v krmítku“, „Dešťové kapání“, loutky z PET lahví, listí,…)

PROSINEC „ Půjdem spolu do Betléma“

Celek mapuje období od skončení mikulášských besídek až do Vánoc.

Vychází z české lidové koledy, jejímž prostřednictvím se děti nejen seznamují s biblickým příběhem, ale zároveň směřují k produktu – k vánočnímu vystoupení pro rodiče. Využívány jsou metody prožitkového učení a dramatické výchovy. Přibližování českých lidových tradic, zpřístupňování české lidové slovesnosti, posilování prosociálního chování, rozvoj povědomí o důležitých lidských hodnotách (úcta, pokora, obdarování, sdílení, souznění), podpora potřeby vzájemně si sdělovat, rozvoj tvořivosti a vlastní aktivity dětí, společné sdílení předvánočního období.

Děti směřují k získání těchto kompetencí (očekávané výstupy):

– vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru

– ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

– učit se nová slova a aktivně je používat

– utvořit jednoduchý rým

– spolupracovat s ostatními

– pochopit, že každý ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) má svou roli, podle které je třeba se chovat

– všímat si změn a dění v nejbližším okolí

– pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, chránit živou přírodu a živé tvory

Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje) – dle jednotlivých oblastí:

Dítě a jeho tělo:

– osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

– vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

– rozvoj a užívání všech smyslů

– uvědomění si vlastního těla

Dítě a jeho psychika:

– rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností

– osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí učení a psaní

– rozvoj paměti a pozornosti, představivosti a fantazie

– rozvoj schopnosti sebeovládání

Dítě a ten druhý:

– seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

– vytváření prosociálních postojů (rozvoj tolerance, respektu)

– rozvoj kooperativních dovedností

– ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

Dítě a společnost:

– poznávání pravidel společenského soužití

– porozumění základním projevům neverbální komunikace

– rozvíjení základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte

– aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

Dítě a svět:

– seznámení s místem a prostředím, ve kterém dítě žije

– rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

– poznávání jiných kultur

– pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

 

Návrhy podtémat: „ MIKULÁŠI, MIKULÁŠI“

ŠTĚDREJ VEČER NASTAL“

Návrhy činností:

 • Námětové hry ( „Na Barborky“,“Na tři krále“, „Na čerty“, „Na domácnost“…)

 • Didaktické hry ( „Co může být v dárečku“ (fonem. sluch), „Jak roste stromeček“- (děj. a čas. posloupnost), „Co bylo pod ubrouskem ?“ -(paměť)…)

 • Pohybové hry („Co to chodí kolem nás“, „Čertovská honička“), ztvárnění písní pohybem.

 • Písně se zimní tématikou, vánoční koledy.

 • Básně: s vánoční tématikou, („Já su svatý Mikuláš“, „Kolíbala bába čerta“, „Já mám z Vánoc nejraději“,….)

 • Výtvarné činnosti (vánoční přání, anděl, čert, Mikuláš, vánoční řetězy, malování – „Co si přeji pod stromeček“, modelování vánočního cukroví, zdobení perníčků)

 • Literatura: Zima, J. Lada – pohledy,

 • J. Lada – Čertovská kaše,

 • J. Vodňanský – Vánoce v lese,

 • Koledy evropských národů – kazeta.

 • Vánoční besídka pro rodiče dětí, program s vánoční tématikou, vánoční dílničky s rodiči.

LEDEN: „ Bude zima, bude mráz“

V tomto bloku se děti seznámí s lidovou tradici (oslava Tří králů).

Rozšíří si slovní zásobu o věci související se zimou (zimní krajina, život zvířat a ptáků v zimě, starost člověka o ně).

Děti se seznání s prostředím ZŠ a uvědomí si povinnosti, které je v ZŠ čekají.

Děti směřují k získání těchto kompetencí (očekávané výstupy):

zachovávat správné držení těla

– koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

– správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči

– nalézat nová řešení k běžným situacím

– bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování

– utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování

– orientovat se bezpečně ve známém prostředí (doma, v budově MŠ)

– mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka

Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje) – dle jednotlivých oblastí:

Dítě a jeho tělo:

– rozvoj a užívání všech smyslů

– rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

– ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

– vytváření zdravých životních návyků

Dítě a jeho psychika:

– rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních

– rozvoj kultivovaného projevu

– rozvoj tvořivosti

– vytváření základů pro práci s informacemi

Dítě a ten druhý:

– rozvoj kooperativních dovedností

– ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

– rozvoj vztahů dítěte k druhým lidem

– seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

Dítě a společnost:

– poznávání pravidel společenského soužití

– spoluvytváření přirozeného sociokulturního prostředí

– porozumění základním projevům neverbální komunikace v prostředí

– seznámení se světem lidí, kultury, umění

Dítě a svět:

osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednotlivých

činností v péči o okolí

– spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí

– ochrana dítěte před nebezpečnými vlivy

– vytvoření povědomí o sounáležitosti s planetou Zemí

Návrhy podtémat:

  • „MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM“

 

  • JEDE ZIMA JEDE, JEDE NA SANÍCH“

 

  • DAJ MŇA, MAMIČKO, DAJ MŇA DO ŠKOLY“

 

 • POJĎTE S NÁMI ZA POHÁDKOU“

Návrhy činností:

 • Námětové hry: „Na školu“, „Na obchod“- rozvíjení dialogu a slovní zásoby.

 

  • Na lékaře“, „Na různé sporty“……

 

  •  Didaktické hry: „Na pošťáka“ (znát jméno a adresu) „Na telefon“ (fonematický

 

  • sluch, počet slabik, hláska na začátku slova),….

 

  • „Zimní sporty“ – vyprávění děje podle obrázků a časové posloupnosti.

 

  • Pohybové hry: „Na dva mrazy, „Na sportovce“, jógová cvičení.

 

  • Výtvarné činnosti: – vystřihování, lepení, malování barvou, modelování z plasteliny i modelovací hlíny – sněhulák, ptáčci, medvěd, vločka.

 

  • Rozvíjení grafomotoriky při práci s pracovními listy.

 

  • Podporování správného úchopu tužky – příprava na zápis do ZŠ

 

  • Hudební a dramatické činnosti: , dramatizace pohádek, písně a říkanky určené k zápisu do ZŠ, píseň „Jede zima, jede“ – pohyb. ztvárnění.

 

  • Četba nejznámějších pohádek, jejich reprodukce dětmi.

 

 • Literatura: „Brousek pro tvůj jazýček“, „Školka plná zábavy“, básničky J. Žáčka, encyklopedie- „Sněhurka a Polárka“, „Kafomet- „Zima v MŠ“.

ÚNOR: „ My jsme malí muzikanti“

Tématický blok je zaměřen na seznámení s tradicí fašanku a s jejím udržováním. Podporuje veselou a kamarádskou atmosféru mezi dětmi i dospělými. Rozvíjí duševní pohodu. Děti se v něm rovněž seznamují s místem, kde žijí i s péčí o své zdraví.

Děti směřují k získání těchto kompetencí (očekávané výstupy):

– zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické návyky a zdravotně preventivní návyky

– zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony

– formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat

– postupovat a učit se podle pokynů

– zorganizovat hru

– odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná

– začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti

– pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek, spoluvytvářet pohodu prostředí)

Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje) – dle jednotlivých oblastí:

Dítě a jeho tělo:

– rozvoj pohybových schopností

– zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky (koordinace ruky)

– ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

– osvojení si poznatků a dovedností k podpoře zdraví

Dítě a jeho psychika:

– rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (naslouchání) i produktivních (výslovnost,vyjadřování)

– rozvoj kultivovaného projevu

– osvojení si poznatků, které předcházejí čtení a psaní

– rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka

Dítě a ten druhý:

– seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

– rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

– rozvoj kooperativních dovedností

– ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

Dítě a společnost:

– spoluvytváření přirozeného sociokulturního prostředí

– porozumění základním projevům neverbální komunikace

– aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

– vytvářet povědomí i existenci ostatních kultur a národností

Dítě a svět:

– rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

– pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

– poznávání jiných kultur

– vytváření pozitivního vztahu k místu, ve kterém dítě žije

Návrhy podtémat:

 • „SLŮŽIL JURA U KOCŮRA“
 • PŘIJEL CIRKUS NA NÁMĚSTÍ“
 • NOVÁ VES A CHYLICE“
 • STARÝ MEDVĚD VZDYCHÁ“

Návrhy činností:

Námětové hry: „Na cirkus“, „Na cestování“ (kam jedu, kudy projíždím, co vidím ), „Na doktora“, Na školu“ – dialog, komunikace.

Didaktické hry: „Sedm úkolů pro Juru“ ( homonyma –„Juro, přines korunu,zámek….).

Co může být v hrníčku?“, „Barevné kolíčky“ – rozvíjení a procvičování znalosti barev.

Pohybové hry: „Na cirkus“ – manipulační cvičení – házení, chytání.

Lidová tradice – fašank v naší MŠ.

rovnovážné cvičení – chůze po provazu, trampolína,….

Levá, pravá, tak se chodí do světa“ – chůze ve dvojicích, trojicích….

Folklórní písně doprovázené pohybem, které se vážou k fašanku.

Smyslové a sluchové hry– „Na dirigenta“, „Přijel cirkus“, „Klaun Bublifuk“,

Výtvarné činnosti: Malování, kreslení, skládání, lepení, stříhání, modelování, obtisky, kresba rudkou.

Cirkus“ – barevná abstrakce, „Lidská postava“, kresba mapy obce, kreslení hudebních nástrojů, skládání čepice, výroba masky.

Literární a dramatické činnosti

Práce s pracovními listy- rozvíjení grafomotoriky, procvičování čís. řady 1-6

Literatura: Jurkovič, Kurikulum, Školka plná zábavy, Zima v MŠ, Šimon půjde do školy, Kafomet, TV v RVP.

píseň „Starý medvěd vzdychá“ , taneční hra „Hlava, ramena“,….

BŘEZEN: „ Na jaře, na jaře“

Záměrem tohoto bloku je pozorování probouzející se přírody a její změny na jaře, dozvídání se nových informací o zvířatech v tomto ročním období (mláďata, přílet ptáků). Dále seznámení s knihou (návštěva knihovny), dramatizace pohádek, návštěva knihovny

Děti směřují k získání těchto kompetencí (očekávané výstupy):

zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci při hře

vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

popsat situaci podle obrázku

vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech

porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad

projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo

vnímat umělecké a kulturní podněty, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky

spolupracovat s ostatními

vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný

Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje) – dle jednotlivých oblastí:

Dítě a jeho tělo:

– uvědomění si vlastního těla

– rozvoj a užívání všech smyslů

– rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky

rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

Dítě a jeho psychika:

– rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu

osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejichfunkci (abeceda)

– získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

– rozvoj schopnosti sebeovládání

Dítě a ten druhý:

– posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem(v rodině…)

– rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

– rozvoj kooperativních dovedností

– seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

Dítě a společnost:

– vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře

vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

rozvoj společenského a estetického vkusu

rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se)

Dítě a svět:

– rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním

i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí

i jeho změnám

poznávání jiných kultur

Návrhy podtémat:

„HRAJEME SI S KNÍŽKAMI“

NA JAŘE, NA JAŘE“

VOLÁME SLUNÍČKO“

ZAJÍČEK V SVÉ JAMCE“ (Mláďata)

HODY, HODY, DOPROVODY“ (březen – duben)

Návrhy činností:

Námětové hry:

„Na básníky“ (doplň báseň) „Madla- Padla“

Vynášení Moreny“

Na knihovnu, „Na prodavače knih“.

Didaktické hry: „Kuličky“ – počet 1-6, více, méně, stejně

Pohybové hry:  Hry na chodníku „Panák“, pohybové hry se zpěvem- „Zlatá brána“,

Uvíjíme věneček“, „Na slepou bábu“. Zdolávání překážek v přírodní terénu.

Výtvarné činnosti: Výroba jarního stromu, výroba ptáčků, Moreny. Kuličky z papíru,

výroba a malování knihy, kreslení oblíbených postav z pohádek, vystřihování jarních květin.

Písničky, básničky: „Hrálo si koťátko na trávníčku“, „Vozilo se na jaře“, „Jaro, jaro“.

Přijel kmotr z Poličky“, „Ohleduplná sněženka“, „Táta včera na venku“.

Společné vynášení Moreny obcí, její spálení na zahradě MŠ.

Společná návštěva knihovny – beseda s knihovnicí.

DUBEN : „Naše Země kulatá“

Tento blok je zaměřen na získávání nových poznatků v oblasti dopravní výchovy, seznamování dětí s lidovými tradicemi a s velikonočními zvyky. Děti dále získávají informace o potřebě a důležitosti vody pro život, o koloběhu vody. Jsou seznamovány s ekologií, s oslavou Dne Země (třídění odpadu, péče a ochrana přírody).

Děti směřují k získání těchto kompetencí (očekávané výstupy):

– pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

– naučit se zpaměti krátké texty a reprodukovat je

– chápat prostorové pojmy, orientovat se v prostoru a v rovině

– být citlivý ve vztahu k živým bytostem a k přírodě

– osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro něj přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné

– všímat si změn a dění v nejbližším okolí

– mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka

– zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik

– mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte

 

Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje) – dle jednotlivých oblastí:

Dítě a jeho tělo:

– rozvoj a užívání všech smyslů

– osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí

– uvědomění si vlastního těla

– vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého

životního stylu

Dítě a jeho psychika:

– rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních

i produktivních

– rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu

– posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu,…)

– získání schopností záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

Dítě a ten druhý:

– rozvoj kooperativních dovedností

– vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu..)

– seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému

– osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých

pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

Dítě a společnost:

– vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

– seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních

poznatků o prostředí

– poznávání pravidel společenského soužití

– rozvoj společenského i estetického vkusu

Dítě a svět:

– seznamování s místem a s prostředím, ve kterém dítě žije

– rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

– rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

– vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem a přírodou

Návrhy podtémat:

  • „DOPRAVA“

 

  • PRŠÍ, PRŠÍ“

 

  • Z ČERNÉ ZEMĚ VEN ROSTE ROVNÝ KMEN“ („STROM“)

 

  • NAŠE ZEMĚ KULATÁ“

 

 • HODY, HODY, DOPROVODY“ (březen, duben)

Návrhy činností:

 • Práce s přírodním materiálem.

 • Mozaiky z písku a kamínků, vršky z PET lahví.

 • Koláže z přírodního materiálu.

 • Deštný prales“ stromy, mapy, labyrinty.

 • Výtvarné činnosti – „Počasí“, „Velikonoce“, „Dopravní prostředky“,….

 • Pokusy s vodou.

 • Hudební činnosti – rytmizace, hra na rytmické hudební nástroje.

 • Venkovní aktivity.

 • Ekologické aktivity ( brigáda s rodiči – úklid okolí MŠ u příležitosti Dne Země ( (22.4.))

 • Sázení rostlinek do substrátu.

 • Konstrukce podle plánků /Lego, Cheva/.

 • Poslech hudby „Zvuky kolem nás“.

 • Cvičení na téma – „Doprava“, „Strom“.

 • Návštěva dopravního hřiště, beseda s policií.

 • Třídění, doplňování / pracovní listy/.

 • Prohlížení dětských encyklopedií.

 • Písně, básně, tanečky s velikonoční tématikou.

 • Výroba velikonočních dekorací, růst rostlin.

 • Malovaní vajíček, ukázka malování novoveských kraslic.

 • Ukázka pletení pomlázek.

KVĚTEN: „ Jaro, slunce, máma“

Záměrem tohoto bloku je rozvíjení citových vazeb k rodině („Vím, kam patřím“), rozvíjení pocitu sounáležitosti s rodinou, s okolním prostředím, s přírodou. Tento blok je bohatě naplněn hudebními, pohybovými i výtvarnými aktivitami.

Děti směřují k získání těchto kompetencí (očekávané výstupy):

ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem (Den matek)

– zvládnout sebeobsluhu a uplatňovat hygienické návyky

– chovat se obezřetně při setkání s cizími osobami

– správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči

– záměrně se soustředit a udržet pozornosti

– postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

– přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem

– vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky

Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje) – dle jednotlivých oblastí:

Dítě a jeho tělo:

– osvojení si věku přiměřených a praktických dovedností

– rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti

hrubé i jemné motoriky

– rozvoj a užívání všech smyslů

– uvědomění si vlastního těla

Dítě a jeho psychika:

– rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu

– rozvoj tvořivosti

– posilování přirozených poznávacích citů

– získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

Dítě a ten druhý:

– vytváření prosociálních postojů

– osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých

pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

– rozvoj kooperativních dovedností

– posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem

Dítě a společnost:

– poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření

v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním

projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí

– seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních

poznatků o prostředí, v němž dítě žije

– rozvoj společenského i estetického vkusu

– vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

Dítě a svět:

– rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí

i jeho změnám

– pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí

chránit, ale také poškozovat a ničit

– rozvoj úcty k životu

– poznávání jiných kultur

Návrhy podtémat:

  • „JARO, SLUNCE, MÁMA“ („MIMINKO“)

 

  • UVÍJÍME VĚNEČEK“

 

  • LÍTÁ BROUČEK PO PALOUČKU“

 

 • PĚT MINUT V AFRICE“

Návrhy činností :

Námětové hry:

  • „Na domácnost

 

  • „Na školu“

 

  • „Na lékaře“

 

 • „Na ZOO“

Didaktické hry:

  • Fonematické hry – hláska na začátku slova (“Hádej, na co myslím“)

 

  • Hry s rýmy ( „Maminka – květinka“)

 

 • Hry s přídavnými jmény a slovesy („Jaká je a může být maminka a co dělá)

Pohybové a taneční hry:

  • Hry na zahradě (“Uvíjíme věneček“, „Na hada“, „Pampeliška“, „Lítá brouček po paloučku“….)

 

  • ZOO – napodobování pohybu zvířat – pantomima – hádání

 

 • Pohybové hry se zpěvem (“Na šáteček“, „Šel zahradník“…..)

Písně:

  • Písně ke Dnu matek (“Přání mámě“, „Proč je tu dnes tolik veselých tváří“,….)

 

  • Nácvik programu na besídku pro maminky v místním kině –písně, básně, scénky, cvičení apod..

 

 • Písně o zvířátkách (“Dneska jedem o ZOO“, „Čáry máry“,“Ententyky hrochu,“Když sluníčko zazáří“ …..), „Mamičko, ožením sa“

Básně k daným tématům

Výtvarné činnosti:

Postava a portrét ( malování maminky)

Dárečky pro maminku

Modelování – plastelína, hlína ( lidská postava – naznačení pohybu)

Výroba zvířátek z krabiček a Pet lahví

Výroba loutek

Kooperativní malba – společná práce dětí (ZOO)

ČERVEN: „ Každá škola má svůj konec“

V závěrečném bloku školního roku slavíme MDD. Děti se učí společně pracovat i radovat. Prací s mapou, globusem, obrázkovými encyklopediemi i pomocí námětových her, se děti seznamují s různými národnostmi lidí, s jejich způsobem života, s místem kde žijí. Předškoláci prožijí „Indiánskou noc“ ve školce.

Tento blok končí slavnostním rozloučením s dětmi, které odchází do základní školy.

Děti směřují k získání těchto kompetencí (očekávané výstupy):

– chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi

– chápat jevy kolem sebe v jejich souvislostech, ptát se

– zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci

– rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci

– chápat prostorové, elementární časové, matematické a základní číselné pojmy

– řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně

– rozlišovat společensky nežádoucí chování (lež, nespravedlnost, ubližování, agresivita, lhostejnost)

– porozumět a přizpůsobit se změnám (jsou přirozené a samozřejmé)

Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje) – dle jednotlivých oblastí:

Dítě a jeho tělo:

osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody

– osvojení si některých poznatků a dovedností předcházejících čtení a psaní

– osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)

– získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

Dítě a jeho psychika:

– rozvoj produktivních jazykových dovedností (výslovnost, vytváření

– rozvoj paměti a pozornosti

– rozvoj schopnosti sebeovládání

– posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování)

Dítě a ten druhý:

– rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

– posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem

– rozvoj kooperativních dovedností

– ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

Dítě a společnost:

– vytvoření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

– rozvoj společenského i estetického vkusu

– vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

– vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění

Dítě a svět:

– poznávání jiných kultur

– rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

– rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

– vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním

a technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

Návrhy podtémat:

  • „SLAVÍME DEN DĚTÍ“

 

  • INDIÁNI“

 

  • PRÁZDNINY“

 

 • KAŽDÁ ŠKOLA MÁ SVŮJ KONEC“

Návrhy činností:

Námětové hry: Hry vyplývající z daných témat:

  • Na indiány“

 

  • Na školu“

 

  • Na princezny“ ,atd…

 

  • Pohybové hry: Orientační hry na zahradě, ve volné přírodě i ve třídě

 

  • Hledání pokladu“

 

 • Na stopaře“

Didaktické hry:

  • Hry zaměřené na rozvoj orientace v prostoru a čase (“Poklad starých indiánů“)

 

  • Hry rozvíjející schopnost spolupracovat

 

 • Hry rozvíjející hrubou i jemnou motoriku / indiánské stezky/.

Písně a básně: Písně a básně korenspondující s danými tématy měsíce.

  • Den dětí, výletové a tábornické písně.

 

  • Deset malých černoušků“

 

  • Indián“

 

  • Loučení s MŠ“

 

  • Přišly k nám prázdniny“

 

  • Každá škola má svůj konec“

 

  • Když na lukách kvetou kopretiny“

 

 • Daj mňa mamičko, daj mňa do školy“ 

Výtvarné činnosti:

  • Kooperativní výtvarné práce (malování na chodníky)

 

  • Malování na plátno (Tee pee, indiánské pončo)

 

  • Malba na sklo /Ginova láhev/

 

  • Práce s kartonovými krabicemi a PET víčky (Totem)

 

  • Modelování (Talisman)

 

  • Literatura: Kafomet

 

  • Pohádky tisíce a jedné noci

 

 • Indiánské pohádky