Mateřská škola Ostrožská Nová Ves, příspěvková organizace, Školní č.833, okres Uherské Hradiště.

Vyhláška o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy v Ostrožské Nové Vsi.

V souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ze dne 1. ledna 2013 stanovuje ředitelka MŠ výši příspěvku – školného:

Výše příspěvku

Základní částka příspěvku pro děti docházející do MŠ celodenně i polodenně činí

400,- Kč za měsíc

Placení příspěvku

Příspěvek je splatný v měsíčních splátkách, a to zpětně, nejpozději do 20. dne následujícího měsíce.

Osvobození od poplatku

Osvobozeny od úplaty školného jsou děti v posledním ročníku MŠ, které půjdou v daném šk. roce poprvé k zápisu do ZŠ (narozeny do 31.8. určujícího roku).

Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, a tyto skutečnosti prokáží ředitelce školy.

Snížení poplatku

1.) Pokud dítě nenavštíví MŠ ani jeden den v měsíci z důvodu nemoci, kterou rodiče doloží potvrzením lékaře , může ředitelka vyhovět a snížit poplatek o polovinu, podá-li si rodič písemnou žádost v daném měsíci.

2.) V prázdniny platí děti navštěvující mateřskou školu poměrnou část školného odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Děti, které v době letních prázdnin mateřskou školu nenavštěvují, zaplatí polovinu této poměrné částky.

3.)Děti, které jsou přijaty do MŠ, ale po dohodě s ředitelkou MŠ nastoupí v průběhu šk. roku, platí udržovací poplatek 200,-Kč/měsíc (polovinu běžné úplaty) až do doby nástupu do mateřské školy.

Vyhláška platí do 31. 8. 2017 Vyvěšeno: 28.6. 2016